W co zainwestować

Najlepsze inwestycje 2013 roku

Franczyza Pakersi.pl najlepszą inwestycją?

Lokaty? Ledwo pokrywają inflację (tę oficjalną, bo rzeczywistej pewnie nie). Giełda? Tanio już było. Forex? 91% osób traci na nim wszystko co zainwestowało (większość z 9% to pewnie zawodowi gracze). Złoto? Od roku traci na wartości. Co w takim razie zostaje?

W co inwestować w 2015 roku

Chcesz rozpocząć karierę inwestora? To ambitne wyzwanie, jednak może okazać się, że jest w zasięgu Twojej ręki. Żeby wiedzieć w co inwestować i nie stracić, trzeba mieć dużą wiedzę. Inwestycje powinny przecież być korzystne i bezpieczne. W tym artykule znajdziesz trochę informacji na temat inwestowania na różne sposoby. Sprawdź jak możesz zainwestować oszczędności i odebrać je z zyskiem.

Kredyty hipoteczne walutowe

Wśród kredytów hipotecznych, wydzielonych na podstawie kryterium walutowego wyróżniamy kredyty w walucie krajowej oraz kredyty w walucie obcej. Te pierwsze udzielane są w Polsce w złotówkach, zaś kredyty walutowe, udzielane są w walutach obcych, jak na przykład we frankach szwajcarskich, euro czy dolarach amerykańskich. Korzyści płynące z kredytów walutowych nie są jednoznaczne. Czasem bowiem może okazać się, że kredyty walutowe staną się wspaniałą alternatywą dla kredytów w walutach krajowych. Są niestety też takie sytuacje, kiedy kredyt walutowy może zrujnować nasze finanse. Warto zatem zastanowić się nad zaciągnięciem takowego kredytu. rn

Kredyty hipoteczna

Kredyt hipoteczny dotyczy najczęściej zakupu domu, mieszkania lub innej nieruchomości. Można o nim zatem mówić, iż jest to kredyt na dom, kredyt mieszkaniowy lub po prostu kredyt hipoteczny. W przypadku kredytu hipotecznego bank przelewa środki z kredytu na rachunek osoby, sprzedającej nieruchomość. Tę operację bank wykonuje na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Kredyt budowlano-hipoteczny jest kredytem przeznaczonym, jak sama nazwa wskazuje, na budowę domu. Ten swoisty kredyt budowlany wypłacany jest przez bank w transzach, zaś odsetki naliczane są nie od całości kwoty, ale od wykorzystanych środków. Jest to zatem dość korzystne dla tych wszystkich, którzy chcą zaciągnąć kredyt na budowę domu. Pożyczka hipoteczna to nic innego, jak kredyt hipoteczny na dowolny cel. Cel ten zawsze musi być skonkretyzowany, jednak nie musi on dotyczyć budowy domu czy zakupu mieszkania. rn

Kredyty dewizowe

Wśród wielu kredytów bankowych można wyróżnić kredyty, które są udzielane na specjalnych warunkach. Kredyty te wyróżniamy według kryterium, jakim jest kryterium waluty kredytu. Według tego kryterium wyróżnić można kredyty udzielane w walucie krajowej oraz kredyty dewizowe. Jeśli chodzi kredyty w walucie krajowej, to są to kredyty, które bank udziela w walucie polskiej, czyli w złotych polski. Druga z kolei grupa kredytów, to kredyty dewizowe, zwane też kredytami walutowymi. Nazwę swa zawdzięczają temu, że są one udzielane w walucie obcej w stosunku do waluty kraju, w którym są udzielane. Spróbujmy jednak przyjrzeć się dokładniej kredytom dewizowym, by móc uchwycić ich specyficzne cechy. Jeśli zatem chodzi o kredyt dewizowy, to wskazać przede wszystkim należy, że tego typu kredyty mogą być udzielane przez polskie banki, które otrzymały akceptację dewizową i są uprawnione do udzielania kredytów w walutach obcych. Wskazać jednocześnie należy, że nie tylko polskie banki mogą udzielać tego typu kredytów. Mogą je udzielać również inne instytucje finansowe, które pochodzą z zagranicy. Jeśli zatem chodzi o kredyt dewizowy, to możemy się spodziewać, że będzie on nam udzielony zarówno przez bank polski, jak i zagraniczną instytucję finansową. Kredyt dewizowy to kredyt w walucie obcej. Czy jednak wszystkie waluty są obsługiwane w naszym kraju? Czy możemy zaciągnąć kredyt w dowolnej, wybranej przez nas walucie? Okazuje się, że nie. Są bowiem tak zwane główne waluty, które są obsługiwane przez kredytodawców dewizowych. W Polsce te waluty to: frank szwajcarski, dolar amerykański, funt brytyjski oraz waluta Wspólnoty Europejskiej, jaką jest EURO. Jakie jednak korzyści płyną z kredytu dewizowego? Czy te korzyści powinny skłonić nas do zaciągania takiego kredytu? Jeśli chodzi o korzyści, które sprawiają, że kredyty dewizowe cieszą się popularnością, to wskazać należy, że najczęściej do zaciągania takiego kredytu skłania relatywnie niskie oprocentowanie. Kredyt taki jest bowiem dość nisko oprocentowany, co skłania, że jego koszty są mniejsze. Należy jednak pamiętać o pewnym niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwo to wynika z wahań kursowych walut obcych.rn

Kredyt lombardowy

Wyróżniamy różnego rodzaju kredyty bankowe. Podział kredytów zależy od przyjętego klucza tego podziału. Jełki zatem przyjmiemy za klucz podziału formę zabezpieczenia kredytu, to będziemy mogli wyróżnić kredyt lombardowy oraz hipoteczny. Nas jednak interesuje ta pierwsza forma kredytu. Kredyt bowiem lombardowy jest specyficznym kredytem bankowym, którego zabezpieczenie również jest specyficzne. Rzadko bowiem zdarza się, że banki udzielają kredytów lombardowych. Wskazać jednak należy, że kredyt lombardowy nie ma nic wspólnego z popularnymi w naszym kraju lombardami, gdyż jego specyfika, choć jest podobna, to nie taka sama. Kredyt bowiem lombardowy udzielany jest przez banki, które żądają za jego udzielenie zabezpieczenia w postaci jakiegokolwiek przedmiotu wartościowego. Przedmiotem trym może być na przykład samochód lub jakakolwiek inna rzecz. Inną formą zabezpieczenia takiego kredytu mogą być papiery wartościowe lub towary. Ponadto mogą to też być zastawy rejestrowe.rn

Kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym

Co daje kredytobiorcy dodatkowe zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego, jakim jest hipoteka na nieruchomości? Dzięki hipotece pożyczki konsolidacyjne stają się bardziej atrakcyjne dla klienta, gdyż przy dodatkowym zabezpieczeniu kredytu, bank jest w stanie udzielić takich pożyczek, żądając za nie niższego oprocentowania. Ustanowienie zatem hipoteki, z jednej strony jest dla dłużnika wielkim ryzykiem, z drugiej jednak przynosi mu korzyści, w postaci niższych odsetek od kredytu konsolidacyjnego. rn

Efektywne lokowanie oszczednosci

Wśród produktów bankowych możemy wyróżnić wiele różnego rodzaju ofert, które banki kierują do swych klientów. Oferty te są bardziej mniej zróżnicowane, a zależy to głównie od banku, w którym się obecnie znajdujemy. Oferty te są też bardziej lub mniej atrakcyjne, co również zależy od rodzaju banku. Jeśli chodzi o produkty bankowe, to wskazać trzeba, że wśród nich wyróżniamy zasadniczo dwa różne rodzaje produktów. Mówić tu trzeba przede wszystkim o kredytach i depozytach. Te dwa rodzaje produktów stanowią podstawę działalności każdego banku. Kredyty bowiem są produktami ściśle nastawionymi na zysk. To właśnie one sprawiają, że banki osiągają przychody z tak zwanego oprocentowania kredytów. Dzięki zaś kredytom banki osiągają niebagatelne zyski. Wskazać jednak należy, że banki prowadzą również działalność depozytową. Depozyty też w pośredni sposób generują zyski, gdyż to dzięki nim bank posiada kapitał, który przeznacza na udzielanie kredytów. Im więcej ma takiego kapitału, tym więcej kredytów udzielić może, a tym samym rosną jego zyski. Dla banku ważny jest jednak kapitał, który będzie mu powierzony na długi okres czasu. Nie dziwi zatem fakt, że banki lubują się w ofertach różnego rodzaju lokat terminowych. To one bowiem zapewniają, że bank będzie posiadał gotówkę przez długi okres czasu i będzie mógł ją przeznaczyć na kredyty. Lokaty jednak terminowe nie są dobre jedynie dla banków. Klienci również chcą zakładać lokaty terminowe, gdyż to dzięki nim ich pieniądze mogą pracować. Możemy dzięki lokatom terminowym zarabiać całkiem niezłe pieniądze. Wystarczy otworzyć sobie jakąś korzystną lokatę terminową, a nasze pieniądze będą generowały co miesiąc określoną kwotę zysku. Możemy oczywiście trzymać nasze pieniądze w domu. Możemy też ulokować je w banku na rachunku bieżącym lub rachunku oszczędnościowym. Poza tą ostatnią jednak formą nasze pieniądze ni przyniosą nam zysku. Jednak i rachunek oszczędnościowy jest tak nisko oprocentowany, że jego posiadanie nic nam nie daje. Warto zatem oszczędzać nasze pieniądze efektywnie i mieć założoną lokatę terminową.rn

Kredyt czy pozyczka

Coraz częściej słyszymy oraz czytamy w reklamach instytucji finansowych, że oferują one swym klientom tak zwany szybki kredyt gotówkowy. Dla osób, które chociaż pobieżnie znają tematykę finansową rodzi się jednak wątpliwość, czy aby taki kredyt jest w ogóle możliwy? Wątpliwość ta rodzi się po analizie specyfiki kredytu. Otóż kredyt, jak określa ustawa, jest produktem finansowym świadczonym jedynie przez banki i ma on jedynie formę bezgotówkową. Stąd szybki kredyt gotówkowy nie jest możliwy do zrealizowania. Można jednak mówić o szybkiej pożyczce gotówkowej, gdyż ta forma użyczania pieniędzy do używania ich przez inną osobę bądź instytucję jest możliwa do realizacji w formie gotówkowej. Pożyczki mogą być udzielane zarówno przez banki, jak również przez inne instytucje finansowe. Pieniądze, przekazywane są dłużnikowi przez pożyczkodawcę w formie gotówkowej, co jest przeciwieństwem kredytu, w ramach którego środki z kredytu przekazywane są na rachunek bankowy kredytobiorcy. Analizując powyższe argumenty stwierdzić należy, iż szybki kredyt gotówkowy nie istnieje w rzeczywistości, a tego typu stwierdzenie zawiera w sobie wewnętrzną sprzeczność, gdyż kredyt może być udzielony jedynie w formie bezgotówkowej. rn

Koszty lokaty dewizowej

Jak każdy produkt bankowy, tak i lokaty wiążą się z pewnymi rodzajami kosztów, jakie musi ponieść klient z tytułu posiadania określonego rachunku bankowego. Jeśli jednak chodzi o lokaty w walucie obcej, to zaznaczyć należy, że jedyne koszty z tytułu prowadzenia takiego rachunku bankowego ograniczają się do opłat za prowadzenie rachunku i dokonywanie z niego różnego rodzaju rozliczeń. Inaczej ma się sprawa z lokatami dewizowymi. Spróbujmy zatem zastanowić się, jakie koszty wiążą się z posiadaniem lokat dewizowych? Jest to dość istotna dla nas kwestia, gdyż decydując się na tego typu lokatę możemy nie mieć świadomości, co nas może czekać. Warto zatem poznać potencjalne i faktyczne koszty takiej lokaty. Jeśli chodzi o faktyczne koszty lokaty dewizowe, to wskazać należy, że nie różnią się one od kosztów lokaty w walucie polskiej. Są to bowiem standardowe opłaty za prowadzenia rachunku. Inaczej sprawa ma się tylko jeśli chodzi o dokonywanie transakcji. Opłaty bowiem za tego typu operacje są nieco wyższe niż opłaty za dokonywanie transakcji na kontach w walucie krajowej. Obok jednak kosztów faktycznych lokaty dewizowe mogą nas wprowadzić w koszty potencjalne. Są to różnego rodzaju koszty, które nie wynikają z działalności banku, a z wahań kursowych. Okazuje się bowiem, że każdy posiadacz lokaty dewizowej może stać się ofiarą niekorzystnych przemian na rynku walutowym, które sprawią, że posiadanie rachunku bankowego w walucie obcej sprowadzi na niego niemałe koszty.rn

Koszty kredytow dewizowych

Jełki chodzi o kredyty, to nie dziwi nikogo fakt, że sprawiają one, że kredytobiorcy ponoszą swoistego rodzaju koszty. Taki stan rzeczy nie dziwi nikogo, gdyż zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić. Spróbujmy jednak przyjrzeć się faktycznym i możliwym kosztom kredytu dewizowego, który udzielany jest przez banki. Jeśli chodzi o faktyczne koszty, to wskazać w nich trzeba na oprocentowani kredytu oraz prowizję od udzielonego kredytu. Oprocentowanie kredytu dewizowego jest dość niskie, co sprawia, że kredyt ten kusi wielu kredytobiorców. Podobnie sprawa ma się z prowizją. Jest ona relatywnie niska, co sprawia, że wielu z nas chciałoby mieć kredyt dewizowy, zamiast w walucie krajowej. Wskazać jednak należy na koszty, które mogą, ale nie muszą wystąpić w przypadku kredytu dewizowego. Są to mianowicie koszty związane z ryzykiem kursowym. Może się bowiem okazać, że w momencie zawierania umowy kredytowej kurs obcej waluty będzie dla nas korzystny, jednak w czasie trwania spłaty kredytu kurs ten ulegnie zmianie na naszą niekorzyść. Wtedy poniesiemy koszty naszego kredytu.rn

Koszty i korzysci ubezpieczen

Warto wskazać na fakt, że ubezpieczenia są dla nas dość atrakcyjną ofertą, jeśli chodzi o zabezpieczanie naszej przyszłości. Warto jednak wskazać na fakt, że ubezpieczenia mają swoje korzyści, ale też i koszty. Przede wszystkim wskazać trzeba na ewentualne korzyści, które mogą płynąć z zakupu ubezpieczenia. Taką korzyścią jest przede wszystkim fakt możliwości spodziewania się odszkodowania, które zostanie nam wypłacone w sytuacji zaistnienia określonego zdarzenia. Taka jednak korzyść nie jest pewna. Warto tu jednak wskazać, że za nasze ubezpieczenia musimy płacić dość wysokie składki. W zestawieniu tego z faktem, że nasze odszkodowanie nie jest pewnikiem, to można wskazać na fakt, że nasze składki ubezpieczeniowe mogą być zmarnowane. Możemy je bowiem płacić, a i tak nie otrzymamy odszkodowania. Ponadto wskazać też trzeba, że zanim będziemy mogli się ubiegać o odszkodowanie, musimy przejść przez tak zwany okres karencji, który sprawia, że dopiero po określonym czasie będzie nam przysługiwać wyplata odszkodowania z tytułu naszego ubezpieczenia. Zanim zatem zdecydujemy się na zakup i podpisanie konkretnej umowy ubezpieczeniowej, to musimy się głęboko zastanowić, czy warto dokonać takowego aktu. rn