W co zainwestować

Najlepsze inwestycje 2013 roku

Franczyza Pakersi.pl najlepszą inwestycją?

Lokaty? Ledwo pokrywają inflację (tę oficjalną, bo rzeczywistej pewnie nie). Giełda? Tanio już było. Forex? 91% osób traci na nim wszystko co zainwestowało (większość z 9% to pewnie zawodowi gracze). Złoto? Od roku traci na wartości. Co w takim razie zostaje?

W co inwestować w 2013 roku

Chcesz rozpocząć karierę inwestora? To ambitne wyzwanie, jednak może okazać się, że jest w zasięgu Twojej ręki. Żeby wiedzieć w co inwestować i nie stracić, trzeba mieć dużą wiedzę. Inwestycje powinny przecież być korzystne i bezpieczne. W tym artykule znajdziesz trochę informacji na temat inwestowania na różne sposoby. Sprawdź jak możesz zainwestować oszczędności i odebrać je z zyskiem.

Gdzie po kredyt a gdzie po pozyczke

Często zastanawiamy się gdzie udać się po kredyt, a gdzie po pożyczkę. Czy jest w ogóle jakaś różnica między tymi produktami finansowymi? Jeśli chodzi o pożyczkę, to nie ma z nią większych problemów, gdyż pożyczkę można zaciągać niemalże wszędzie. Zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe oferują szeroką gamę produktów finansowych, które potocznie określa się mianem szybki kredyt gotówkowy. Innym jeszcze miejscem zaciągnięcia pożyczki są nasi znajomi czy nawet rodzina. Pożyczka jest udzielana z własnych środków, zatem może ona być udzielana niemalże przez każdego, który jest właścicielem pożyczanych pieniędzy. Sprawa jednak komplikuje się nieco, gdy chcemy zaciągnąć kredyt. Kredyt bowiem jest tym produktem finansowym, który przynależy jedynie do banku. Ustawa o bankach jednoznacznie określa, że kredyt jest udzielany z pieniędzy, które nie są własnością kredytodawcy. Jeśli zatem tak, to jedynie specyfika banku pozwala na udzielanie kredytu. Żadna inna instytucja finansowa nie może udzielać kredytów. Wszelkie zaś reklamy, które wskazują, że w danym miejscu udzielany jest szybki kredyt gotówkowy czy kredyt konsumpcyjny, jeśli nie jest to w banku są po prostu wprowadzaniem klienta w błąd. rn

Funkcja kredytowa bankow

Każdy bank prowadzi dwojaką funkcję. Z jednej strony mówić tu należy o funkcji depozytowej, która ma za zadanie pozyskiwanie pieniędzy przez banki. Drugą zaś funkcją jest funkcja kredytowa, która jest zasadniczą funkcją zarobkową banku. Dzięki bowiem tej funkcji banki zarabiają pieniądze na swojej działalności. Zauważyć jednak należy, że obydwie funkcje banków muszą być ze sobą sprzężone i występować jednocześnie. Jeśli bowiem jakakolwiek instytucja zaniechałaby działalności depozytowej, to nie byłaby ona bankiem, gdyż nie mogłaby ona pozyskiwać pieniędzy na swoją działalność kredytową. Banki bowiem nie udzielają kredytów z własnych pieniędzy, a czynią to z pieniędzy powierzonych im przez depozytariuszy. Instytucja zatem, która nie prowadziłaby działalności depozytowej nie mogłaby również udzielać kredytów, a jedyni pożyczki. Różnica bowiem między kredytem i pożyczką polega między innymi na źródle pochodzenia kapitału, z którego określona forma jest udzielana. Jednoznacznie zatem wskazać należy, że funkcja depozytowa musi występować z funkcją kredytową, gdyż gdyby bank przyjmował depozyty, a ni udzielał kredytów, to jego działalność przynosiłaby mu jedynie straty. Nie można zatem rozdzielać obydwu tych funkcji. Przyjrzyjmy się jednak, na czym dokładnie polega funkcja kredytowa banków? Jej zasadniczym zadaniem jest pozyskiwanie jak największego zysku z udzielonych kredytów. Banki zatem pożyczają pieniądze na określony procent, co sprawia, że dzięki temu banki zarabiają określone pieniądze. Dzięki temu banki przysparzają sobie zysków, sprawiają, że działalność banków jest opłacalna. Obok jednak samego oprocentowania banki zarabiają również na tak zwanych prowizjach od udzielanych kredytów. Wskazać należy, że pomimo różnego rodzaju opłat, jakie ponosi klient przy zaciąganiu kredytu, to kredyty są dość popularnymi produktami bankowymi. Dzieje się tak za sprawą tego, że klienci banków nieustannie potrzebują gotówki na rozwój swej działalności, nie ważne czy jest to działalność przedsiębiorstw czy też działalność gospodarstw domowych.rn

Formalnosci przy zaciaganiu kredytu konsumpcyjnego

Obecnie przy zaciąganiu szybkich kredytów gotówkowych bank wymaga zazwyczaj minimum niezbędnych formalności. W chwili obecnej nie ma już potrzeby udawania się do banku z teczką dokumentów, które swym ciężarem niejednokrotnie przewyższały kwotę kredytu. Na dzień dzisiejszy, aby zawrzeć umowę kredytową wystarczy przede wszystkim zapoznać się z ofertą kredytową banków i wybrać odpowiedni bank. Następnie można udać się osobiście do oddziału banku lub wypełnić formularz internetowy, który oferuje kredytobiorcy kredyt online. Po złożeniu wniosku należy przygotować dowód osobisty, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o zarobkach. Dokumenty te bowiem są w stanie określić czy potencjalny kredytobiorca posiada zdolność kredytową. Po zgromadzeniu wymienionych dokumentów jesteśmy gotowi do podpisania umowy kredytowej, na podstawie której bank przedstawi nam do dyspozycji środki z udzielonego kredytu. Jak widać formalności kredytowe zostały ograniczone do minimum, a dodatkowo kredyt internetowy daje możliwość jeszcze sprawniejszego zaciągania kredytów, co jest niebywałą zachętą do wnioskowania o kredyty. Dodatkowym również atutem jest fakt, że coraz częściej formalności kredytowe można załatwiać we własnym domu, w szczególności dzięki wizytom doradców finansowych, którzy zajmują się dopełnianiem wszelkich formalności w trakcie zawierania umowy kredytowej. rn

Finansowanie dzialalnosci firmy

Warto wskazać na fakt, że obecnie w naszym kraju gospodarka aa się niezbyt dobrze. Pierwszym czynnikiem, który sprawił, że taki stan zawitał do naszego kraju jest fakt wielkiego kryzysu ekonomicznego, który zapoczątkowany został w USA. Stamtąd zaś przeniósł się on do różnych innych krajów całego świata, w tym także i do Polski. Okazuje się jednak, że wiele krajów potrafiło poradzić sobie z kryzysem w bardzo dobry sposób. Wiele bowiem krajów prowadziło taką politykę reform, które pozwalały na zmniejszenie skutków kryzysu. Nasz jednak kraj nie zrobił nic, albo przynajmniej niewiele zrobił, by ten kryzys złagodzić. Sam zaś fakt, że kryzys nie był zbyt dotkliwy dla gospodarki naszego kraju wywołany był raczej faktem, że nasi przedsiębiorcy doskonale sami radzili sobie z kryzysem. Rząd bowiem nie zrobił prawie nic, by zahamować kryzys. Wśród tego typu zabiegów wskazać trzeba chociażby na leasing, który zdobywa sobie coraz więcej zwolenników i staje się bardzo popularnym zabiegiem wśród polskich przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że leasing jest ta formą, która wyśmienicie oddziałowuje na rozwój przedsiębiorstwa. Dzieje się tak za sprawa tego ,że pozwala on na ograniczenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytu.rn

FOREX jako swoista gielda pieniezna

Jak każdy rynek posiada swoje specyficzne miejsce, którym dokonywane są transakcje kupna/sprzedaży produktów oferowanych na tymże rynku, tak i rynek walutowy posiada swoiste miejsce, w którym możemy dokonywać takich transakcji. Uczestnicy rynku papierów wartościowych spotykają się na giełdzie papierów wartościowych, uczestnicy rynku produktów towarowych spotykają się na giełdzie towarowej. Gdzie jednak spotykają się uczestnicy rynku walutowego, którzy chcą sprzedawać i kupować różnego rodzaju waluty obce? Miejscem tym jest swoista giełda pieniężna, jaką jest FOREX. Jest to międzynarodowy rynek papierów wartościowych, jakimi są waluty różnych krajów, gdzie spotykają się kontrahenci, chcący dokonać zakupu lub sprzedaży walut obcych. FOREX jest zatem miejscem, w którym kupujący są kojarzeni ze sprzedającymi, dzięki czemu dochodzi między nimi do zawarcia transakcji. Obok jednak takiej funkcji FOREX pełni jeszcze jedną funkcję. Funkcją tą jest ustalanie cen walut obcych. Podobnie bowiem, jak giełda papierów wartościowych, tak i FOREX zestawia ze sobą różnego rodzaju transakcje kupna i sprzedaży, a dzięki temu ustala się wartość kursu określonych walut. Można zatem rzec, że FOREX jest wolnym rynkiem, na którym obraca się pieniędzmi. Jest on wolnym, gdyż ceny określonych walut są wypadkową popytu i podaży tych walut. Jest to zatem zasada wolnorynkowa, według której cena danego dobra jest ustalana przez samych uczestników rynku. Ustala się ją zaś na podstawie popytu i podaży danych dóbr. rn

Elementy rynku walutowego w Polsce

Spróbujmy pokrótce scharakteryzować polski rynek walutowy. Wskazać przede wszystkim trzeba, że rynek walutowy zajmuje się obrotem papierami wartościowymi, jakimi są waluty obce. Rynek zatem walutowy opiera się na transakcjach kupna/sprzedaży różnego rodzaju walut obcych za walutę krajową danego kraju. W naszym przypadku walutą krajowa będzie polski złoty, za którego kupujemy waluty obce. Na rynku zatem walutowym kształtowane są ceny walut obcych i waluty krajowej. Głównym uczestnikiem rynku dewizowego jest bank centralny Polski. Bankiem tym jest Narodowy Bank Polski. To właśnie ten bank ma największy w Polsce wpływ na kurs waluty polskiej, w stosunku do walut obcych. Innymi uczestnikami rynku walutowego są banki komercyjne, które również mogą dokonywać różnego rodzaju operacji na tymże rynku. Kolejnym uczestnikiem rynku walutowego są kantory, które zajmują się kupnem i sprzedażą walut obcych dla klientów indywidualnych. Ostatnim uczestnikiem rynku walutowego są pojedynczy klienci, którzy posiadają chęć zakupu lub sprzedaży waluty obcej. rn

Element polityki monetarnej

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że banki mają obowiązek utrzymywać w swych skarbcach określone kwoty od przyjętych depozytów. Te środki pieniężne wyznacza stopa rezerw obowiązkowych, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. To właśnie ten organ decyduje, jaka część depozytów zostanie utrzymana w banku, a jak ich część zostanie przeznaczona na kredyty. Za pomocą tego wskaźnika Rada Polityki Pieniężnej wpływa w sposób istotny na kształtowanie polityki monetarnej naszego kraju. Od wysokości bowiem stopy rezerw obowiązkowych zależy to, ile pieniędzy zostanie wprowadzonych do gospodarki. To zaś sprawia, że polityka monetarna będzie albo restrykcyjna, albo ekspansywna. Jeśli bowiem stopa rezerw obowiązkowych będzie wysoka, to banki mniej pieniędzy będą mogły przeznaczyć na kredyty, a tym samym ilość pieniądza w gospodarce spadnie. Jeśli jednak stopa rezerw obowiązkowych będzie niska, to banki większą część depozytów przeznaczą na kredyty, co sprawi, że ilość pieniądza w gospodarce wzrośnie. rn

Dla kogo ubezpieczenia

Warto wskazać na fakt, że obecnie coraz bardziej popularne staja się różnego rodzaju ubezpieczenia. Coraz bowiem częściej w przydarzają się nam wszelkiego rodzaju sytuacje, które uprzykrzają nam życie i narażają nas na wydatki. Od tych jednak sytuacji możemy się ubezpieczyć. Ubezpieczenie takie nie jest oczywiście gwarancją, że nieszczęśliwy wypadek nas ominie, ani też nie cofnie ono czasu i nie zniweluje negatywnych skutków takiej sytuacji. Ubezpieczenie jednak takie może sprawić, że negatywne skutki przykrej sytuacji będą mniej dotkliwe. A wszystko to jest możliwe dzięki temu, że z tytułu ubezpieczenia otrzymamy odszkodowanie. Warto zatem pomyśleć nad zakupem takowego ubezpieczenia. Dzięki bowiem niemu moglibyśmy zapewnić sobie odszkodowanie, które pomogłyby nam przetrwać trudne sytuacje naszego życia. Zwłaszcza, że nie ma takiej sfery życia ludzkiego, która nie byłaby narażona na różnorakie przykre sytuacje. Ważne jest zatem, by każdy z nas wykupił sobie ubezpieczenie, które chroniłoby przed takowymi sytuacjami. rn

Dla kogo lokaty avista

Produkty bankowe cechują się różnego rodzaju właściwościami, które sprawiają, że produkty te są przeznaczone dla określonych grup odbiorców. Nie każdy bowiem potrzebuje korzystać z kredytu czy z lokaty terminowej. Produkty te cechują się takimi właściwościami, że nie każdy z nas z nich korzysta. Również jeśli chodzi o rachunki bankowe, to wskazać należy, że ni e każdy z nas musi chcieć posiadać określony rodzaj konta. Spróbujmy zatem przyjrzeć się, do kogo skierowane są lokaty avista, oferowane przez banki? Wskazać należy przede wszystkim, że lokaty avista są najbardziej rozpowszechnionymi lokatami bankowymi. Dzieje się tak za sprawą tego, że niemalże każdy pracujący człowiek potrzebuje takiego rodzaju konta. Nasze bowiem wynagrodzenia są przelewane na nasze osobiste rachunki bankowe. Tymi zaś rachunkami są lokaty avista. Lokaty bowiem avista są lokatami płatnymi na żądanie klienta i służą nam do dokonywania różnego rodzaju rozliczeń. Lokaty zatem avista są niczym innym, jak rachunkami bieżącymi, tak gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Ten rodzaj kont przeznaczony jest zatem do tych wszystkich użytkowników, którzy posiadają stałe wpływy na swoje konta i za pośrednictwem tych kont dokonują różnego rodzaju transakcji. Lokaty zatem avista skierowane są zarówno do gospodarstw domowych, jak i do przedsiębiorców. Te bowiem grupy potrzebują tych kont do przyjmowania wpływów ze swojej działalności oraz do dokonywania różnego rodzaju rozliczeń z różnymi kontrahentami.rn

Dla kogo kredyt w rachunku biezacym

Jeśli chodzi o różnego rodzaju produkty bankowe, to wskazać należy, że każdy z nich przeznaczony jest dla zupełnie różnych grup odbiorców. Każdy bowiem ma zupełnie inne potrzeby, dlatego też nie powinno nas dziwić, że nie każdy produkt jest odpowiedni dla każdego. Spróbujmy zatem przyjrzeć się, dla kogo może być atrakcyjny kredyt w rachunku bieżącym? Tego rodzaju kredyt jest atrakcyjny przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy posiadają rachunek bankowy w określonym banku, w którym chcemy zaciągnąć nasz kredyt. Ponadto wskazać należy, że konto to winniśmy posiadać od dłuższego czasu, gdyż tylko wtedy bank otworzy nam linię kredytową. Aby kredyt w rachunku bieżącym był atrakcyjny, to trzeba, aby nasze potrzeby kredytowe były niezbyt wygórowane. Kredyt bowiem w rachunku bieżącym jest stosunkowo niskim kredytem, dlatego każdy, kto chciałby budować z tego kredytu dom musi liczyć się z niepowodzeniem tego typu inwestycji. Jedynie cele konsumpcyjne, jak dokonywanie różnego rodzaju rozrachunków z kontrahentami może być brane pod uwagę przy zaciąganiu kredytu w rachunku bieżącym.rn