W co zainwestować

Najlepsze inwestycje 2013 roku

Franczyza Pakersi.pl najlepszą inwestycją?

Lokaty? Ledwo pokrywają inflację (tę oficjalną, bo rzeczywistej pewnie nie). Giełda? Tanio już było. Forex? 91% osób traci na nim wszystko co zainwestowało (większość z 9% to pewnie zawodowi gracze). Złoto? Od roku traci na wartości. Co w takim razie zostaje?

W co inwestować w 2015 roku

Chcesz rozpocząć karierę inwestora? To ambitne wyzwanie, jednak może okazać się, że jest w zasięgu Twojej ręki. Żeby wiedzieć w co inwestować i nie stracić, trzeba mieć dużą wiedzę. Inwestycje powinny przecież być korzystne i bezpieczne. W tym artykule znajdziesz trochę informacji na temat inwestowania na różne sposoby. Sprawdź jak możesz zainwestować oszczędności i odebrać je z zyskiem.

Rodzaje lokat bankowych

Jeśli chodzi o produkty bankowe z zakresu lokat bankowych, to wskazać należy, że banki oferują nam standardowo dwa rodzaje takich lokat. Wskazać tu trzeba na lokaty avista oraz na lokaty oszczędnościowe. Możemy jeszcze mówić o tak zwanych lokatach oszczędnościowo-rozliczeniowych, które są obecnie bardzo popularne. Jednak dwa rodzaje lokat wymienione powyżej są podstawowym podziałem tych produktów bankowych. Lokaty zatem avista są rachunkami bieżącymi, na których lokowane są środki, do których mamy nieustanny dostęp. Środki te zatem nie są oprocentowane. Lokaty zaś oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe są rachunkami, na których środki są oprocentowane. Dzięki temu nasze pieniądze zarabiają dla nas. Na lokatach oszczędnościowych środki są wyżej oprocentowane, co sprawia, że lokaty tego typu cieszą się większą popularnością. Wśród jednak lokat oszczędnościowych możemy wyróżnić jeszcze podkategorie. Chodzi tu mianowicie o lokaty terminowe oraz fundusze inwestycyjne. Jeśli chodzi o te pierwsze, to zapewniają nam one gwarantowaną stopę oprocentowania, choć nie jest ona zbyt wysoka.rn

Rodzaje kredytow hipotecznych

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym formą kredytu bankowego, którego zabezpieczenie spłaty gwarantowane jest przez hipotekę, ustanawianą na nieruchomości. Dzięki tej formie zabezpieczenia kredyt hipoteczny udzielany jest na dłuższy okres czasu oraz jest on obarczony mniejszymi odsetkami. Wśród jednak kredytów hipotecznych wyróżnić można kilka różnych ich rodzajów, w zależności od przyjętego kryterium. Jeżeli rozpatrujemy kredyty hipoteczne pod względem celu, na jaki są przeznaczone pieniądze z kredytu, wyróżnia się kredyt hipoteczny, kredyt budowlano-hipoteczny oraz pożyczkę hipoteczną. rn

Rodzaje kredytow dlugoterminowych

Jeśli chodzi o kredyty długoterminowe, czyli takie, których okres spłaty wynosi powyżej pięciu lat, to wskazać należy, że mogą one przybierać różne formy. Mogą to bowiem być kredyty przeznaczone na różnego rodzaju działalność inwestycyjną. Działalność ta może być różnego rodzaju, ważne jednak, by była ona działalnością długoterminową i pochłaniała znaczne środki finansowe na jej realizację. Wśród takich działań inwestycyjnych wymienić można wszelkiego rodzaju działalność budowlaną. Możemy zatem wyróżnić kredyty długoterminowe na budowę domu oraz na budowę różnego rodzaju innych lokali, które służyć mogą celom mieszkalnym oraz i niemieszkalnym. Obok jednak celów budowlanych wskazać należy na cele zakupowe. Może się bowiem okazać, że nie musimy budować nieruchomości, a możemy ją odkupić od kogoś. Wtedy będziemy zaciągać długoterminowy kredyt na zakup nieruchomości. Obok jednak nabywania nowych nieruchomości, czy to za sprawą ich budowy czy też nabywania na drodze zakupu, możemy również działać na istniejące już nieruchomości. W tym celu będziemy zaciągać kredyty remontowe, które będą kredytami długoterminowymi.rn

Gospodarowanie zasobami

Warto wskazać na fakt, że ziemia i człowiek są niejako elementami komplementarnymi. Wskazać tu bowiem trzeba, że człowiek bez ziemi i jej złóż naturalnych nie może normalnie funkcjonować. To bowiem dzięki surowcom i zasobom naturalnym każdy z nas może normalnie funkcjonować w świecie. Dzięki bowiem takim surowcom i zasobom możemy produkować i wytwarzać szereg różnych dóbr, które pomagają nam normalnie funkcjonować. Ta jednak wielka ranga zasobów oraz surowców naturalnych wymusza na nas jednak wielką odpowiedzialność. Okazuje się bowiem, że każdy z nas musi troszczyć się o należyte wykorzystywanie surowców oraz zasobów naturalnych. Ważna jest tu zatem racjonalna gospodarka surowcami oraz zasobami. W tym też celu powstaje coraz więcej różnego rodzaju firm logistycznych. To bowiem te firmy pomagają nam racjonalnie gospodarować naszymi surowcami.rn

Zalety i wady kredytu w rachunku biezacym

Jeśli chodzi o różnego rodzaju kredytowe produkty bankowe, to wskazać należy, że każdy z nich ma swoje wady i zalety. To zaś, czy konkretny kredyt bankowy będzie dla nas opłacalny czy też nie, zależy przede wszystkim od tego, na co chcemy przeznaczyć nasz kredyt. Jeśli bowiem chcielibyśmy wybudować dom, to głupotą byłoby zaciąganie co jakiś czas kredytów konsumpcyjnych na materiały i inne elementy związane z budową domu. W takiej sytuacji winniśmy raczej zaciągnąć kredyt hipoteczny, który umożliwiłby nam płynną budowę domu. Opłacalność zatem każdego kredytu zależy tylko i wyłącznie od jego dopasowania do naszych potrzeb. Ciężko jest zatem jednoznacznie na podstawie wad i zalet wskazać czy konkretny produkt bankowy jest atrakcyjny. Przyjrzyjmy się jednak wadom i zaletom kredytu w rachunku bieżącym, by móc ocenić, czy kredyt taki byłby brany przez nas pod uwagę, jako forma finansowania naszej działalności. Jako zaletę tego kredytu wskazać należy fakt jego cykliczności i odnawialności. Dzięki tym cechom możemy nieustannie korzystać z pieniędzy z kredytu na finansowani naszej działalności. Inną zaletą jest też możliwość otrzymania pieniędzy bez konieczności płacenia za nie. Banki bowiem umożliwiają nam wcześniejszą spłatę kredytu, co niweluje konieczność naliczania odsetek. Wśród wad takiego kredytu można wymienić fakt, że każdy potencjalny kredytobiorca musi posiadać konto bankowe w banku, w którym chciałby zaciągnąć taki kredyt. Ważne jest również, by konto to było założone od dość długiego czasu, gdyż tylko wtedy banki będą skłonne udzielać w nim kredytu.rn

Rodzaje depozytow bankowych

Każdy bank charakteryzuje się tym, iż w swojej ofercie, obok kredytów posiada również szereg depozytów. Im więcej różnego rodzaju ofert depozytowych, tym oferta banków jest znacznie korzystniejsza dla ich klientów. Nie powinien nas zatem dziwić fakt, że banki starają się prezentować swym klientom zróżnicowaną ofertę depozytową. Dzięki zatem temu pędowi ofertowemu banków klienci mają wybór spośród różnych rodzajów kont bankowych. Klienci zatem banków mają do dyspozycji podstawowe konto bankowe w ramach tak zwanego konta avista. Rachunek avista jest rachunkiem płatnym, na żądanie, co oznacza, że klient ma pełny dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na tym rachunku. Rachunek avista zwany jest bardzo często rachunkiem bieżącym, gdyż środki zgromadzone na nim przeznaczone są na bieżące rozrachunki posiadacza danego konta. Z tego też powodu środki zgromadzone na takim rachunku najczęściej nie są oprocentowane, a jeśli są, to na bardzo niski procent. Drugim rodzajem rachunku jest rachunek oszczędnościowy. Jest to rachunek, w którym środki pieniężne nie są już tak dostępne, jak w przypadku rachunku avista. Można bowiem mieć nieograniczony dostęp do tych środków, ale niejednokrotnie wiąże się to koniecznością ponoszenia opłat. Stąd można ten rachunek nazywać również rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Ostatnim rachunkiem jest rachunek typowo oszczędnościowy, zwany lokatą terminową. Rachunek lokaty pozwala jego posiadaczowi zarabiać na pieniądzach tam zgromadzonych. Kosztem jednak tego jest fakt, że nasz kapitał jest na określony czas zamrożony.rn

Rada Polityki Pienieznej wykonawczy organ Narodowego Banku Polskiego

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że Narodowy Bank Polski posiada w swych strukturach jeden organ, który jest zasadniczym organem w kreowaniu polityki monetarnej państwa polskiego. Wielu bowiem z nas słyszało jedynie o tym, że Narodowy Bank Polski zrobił to czy tamto. Rzadko jednak mówi się o tym, że to właśnie Rada Polityki Pieniężnej spełnia określone funkcje. Wskazać zatem należy, że to właśnie Rada Polityki Pieniężnej jest wykonawczym organem NBP. Dzieje się tak za sprawą tego, że to właśnie ten organ podejmuje kluczowe decyzje dla polityki monetarnej państwa. To właśnie członkowie RPP ustalają różnego rodzaju decyzje, które maja realny wpływ na finanse i inflację Polski. Spróbujmy zatem przyjrzeć się bliżej temu organowi, który jest tak kluczowym dla naszego państwa. Warto na początku wskazać, że Rada Polityki Pieniężnej jest składowym organem NBP. Na jej czele stoi prezes NBP, który wybierany jest przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. NBP zatem i RPP mają wspólnego szefa, jakim jest prezes NBP. To właśnie on kieruje całą pracą Rady i podejmuje kluczowe decyzje. Dzięki zatem niemu mamy takie, a nie inne posunięcia w ramach polityki monetarnej. Posunięcia te są bardzo kluczowe, gdyż wpływają zarówno na całą gospodarkę, jak i na poszczególne jej sektory, jakim jest chociażby sektor banków komercyjnych. Wśród bowiem zadań Rady są takie zadania jak: obsługa finansów Polski, dbałość o wysoki kurs złotówki, dbałość o niski poziom inflacji, ale również kreowanie polityki monetarnej państwa polskiego. To ostatni zadanie odnosi się szczególnie do banków komercyjnych, które muszą stosować się do założeń Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli zatem chodzi o wpływ Rady na całokształtowy obraz finansów w Polsce, to wskazać należy, że wpływ ten jest ogromny. Dzieje się tak za sprawą instrumentów, jakimi Rada oddziałowuje na system finansowy w Polsce. Te instrumenty działają zarówno w skali makro, jak i mikroekonomicznej. rn

Racjonalne gospodarowanie surowcami

Warto zauważyć, że nasz świat składa się z różnego rodzaju zasobów oraz surowców pochodzenia naturalnego. Człowiek zaś te dobra wykorzystuje do swojej egzystencji. Tylko bowiem dzięki nim możemy normalnie funkcjonować w naszym społeczeństwie. Bez tychże zasobów oraz surowców naturalnych nie moglibyśmy bowiem normalnie funkcjonować w naszym świecie. Warto tu jednak wskazać na fakt, że zasoby oraz surowce naturalne rzadko kiedy są zasobami odnawialnymi. Okazuje się bowiem, że najczęściej ulegają one wyczerpaniu. Z tego też powodu jest nam bardzo potrzebna racjonalna gospodarka tymi zasobami oraz surowcami. Tym zaś zajmują się różnego rodzaju firmy logistyczne, które dbają o racjonalne wykorzystanie naszych zasobów oraz surowców naturalnych.rn

Pulapka kredytowa

Wielu z nas zna zapewne zjawisko pułapki kredytowej. Polega ono na tym, że kredytobiorca zaciąga kredyty konsumpcyjne w dużej ilości. Zaciągnięty bowiem kredyt poprzedni nie może być już spłacany przez nas z naszego budżetu domowego. W takiej sytuacji zaciągamy kolejny kredyt na spłatę naszych dotychczasowych kredytów. I tak popadamy w błędne koło kredytowe, w którym jeden kredyt zaciągamy na spłatę innych kredytów. Jak nie ciężko się zorientować taka sytuacja nie może trwać zbyt długo. W pewnym bowiem momencie banki przestaną udzielać nam kredytów, gdyż przestajemy już być wypłacalni. Mówiąc zaś językiem bankowym przestajemy posiadać zdolność kredytową. Oznacza to nic innego, jak utratę zdolności do spłaty zaciąganych kredytów. W takiej zaś sytuacji żaden bank nie będzie chciał kredytować takiego klienta. Aby zatem uchronić się przed tego typu sytuacją należy zastanowić się nad innym rozwiązaniem, aniżeli zaciąganie kredytów na spłatę innych kredytów. Rozwiązaniem tym może być kredyt konsolidacyjny.rn